TİCARET HUKUKU SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi “Özel Hukuk” alanına giren haklardan biridir?

2) Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona erme şekillerinden birisi değildir?

3) Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?

4) Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

5) Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir.

6) Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?

7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi değildir?

9) Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir, ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?

10) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?