TİCARET HUKUKU SORULARI-2

1) Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

2) Hakkın senede bağlı olduğu, senetsiz devredilemediği gibi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülemediği senetlere ne ad verilir?

3) Kendi nam ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alıp satan kimse aşağıdakilerden hangisidir?

4) Mal ve hizmetlerin olduğu gibi veya şeklini değiştirerek satılmasından elde edilen kazanca ne ad verilir?

5) Şirketin öz sermayesi aşağıdaki durumlardan hangisinde azalır?

6) Tacirin tacir sıfatı sona erse dahi, ticari defterlere ilişkin hangi yükümlülüğü devam eder?

7) Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?

8) Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir sıfatı sona erse dahi, tacirin ticari defterlere ilişkin devam eden yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

9) Türk Ticaret Kanunu’na göre, gerçek şahıslardan bilanço esasına göre tacir olan, aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?

10) Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakların zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?