ANAYASA SORULARI

Anayasa Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
B) Yüksek Seçim Kurulu Başkanını seçmek
C) Genelkurmay Başkanını atamak
D) Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek

2) Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

A) Kanun taslağı
B) Kanun teklifi
C) Kanun tasarısı
D) Kanun projesi

3) Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

A) Kanun taslağı
B) Kanun teklifi
C) Kanun tasarısı
D) Kanun projesi

4) Cumhurbaşkanı, aşağıdaki kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderemez?

A) Ceza Kanunu
B) Bütçe Kanunu
C) Af Kanunu
D) İş Kanunu

5) Anayasa’ya göre aşağıdakilerden hangisi üst derece Mahkemesi değildir?

A) Ağır Ceza Mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Anayasa Mahkemesi

6) Bakanlar Kurulunun hazırlayıp TBMM’ne sunduğu yasal düzenlemelere ne ad verilir?

A) Kanun tasarısı
B) Genelge
C) Yönetmelik
D) Uygulama Talimatı

7) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A) Bakanlar Kurulu
B) TBMM
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan

8) Anayasa’ya göre, aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?

A) Çalışma hakkı ve ödevi
B) Konut hakkı
C) Sosyal güvenlik hakkı
D) Dilekçe hakkı

9) Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

A) Kanun Hükmünde Kararname
B) Yönerge
C) Yönetmelik
D) Kanun

10) Aşağıdaki hukuk kaynaklarından hangisi Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılırlar?

A) Yönetmelik
B) Tüzük
C) Kanun hükmünde kararname
D) Kanun

Cevap Anahtarı

1) b   2) b    3) b   4) b   5) a   6) a    7) b    8) d   9) d   10) b 

Leave a Reply