GÜMRÜK KANUNU SORULARI-2

Anayasa Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

11) TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?
A) 30
B) 45
C) 60
D) 90

12) TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?
A) Hamule senedi
B) Konşimento
C) Hasar ve tespit tutanağı
D) Kaza talimatı

13) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?
A) Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli bölümünde saklayarak yurt dışına çıkarmaya çalışan kamyon.
B) Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon.
C) İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmayan bu eşyayı taşıyan taşıt aracı.
D) Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük bulunan eşyayı taşıyan kamyon.

14) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?
A) Taşıtın kasko değeri
B) Taşıtın kasko değerinin yarısı
C) Gümrüklenmiş değeri
D) FOB değeri

15) Aşağıdakilerden hangisi gümrükçe onaylanmış işlemlerden birisi değildir?
A) Eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmak.
B) Eşyayı bir serbest bölgeye koymak.
C) Eşyayı gümrük bölgesinde imha etmek.
D) Eşyayı gümrük kapısı olmayan bir yerden geçirmek.

16) Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?
A) Göçmen taşınması
B) İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarının yanıltılması suretiyle ülkeye sokulması.
C) İnsan ticareti yapmak.
D) Hepsi

17) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir.
B) Serbest dolaşımda bulunan eşya gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren gümrük gözetimi altındadır.
C) Türkiye gümrük bölgesine giriş ve çıkışlar gümrük kapılarından yapılır.
D) Eşya gümrük idaresinde her yerde boşaltılabilir.

18) CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?
A) Haksız fiil ya da hak talep edenin (davacının) ihmali.
B) Nakliyecinin kendi haksız fiili ya da ihmalinin sonucu olmadan davacının verdiği talimatlar.
C) İstiflemeden kaynaklanan sorunlar.
D) İhracatçının eksik veya yanlış bilgi vermesi.

19) CMR’ye göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?
A) Malların kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi
B) Eğer kararlaştırılan bir süre yok ise, kullanılan sürenin, müsaade edilebilecek süreyi aşması
C) Nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayı teslimatın gecikmesi
D) Ticari faturanın eksikliğinden dolayı aracın çıkış veya varış gümrüğünde beklemesi

20) Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Depo
B) Serbest Bölge
C) Antrepo
D) Dağıtım Merkezi

Cevap Anahtarı

11) c   12) c   13) d   14) a   15) d   16) d   17) d   18) c   19) d   20) c

Leave a Reply