GÜMRÜK KANUNU SORULARI-5

Gümrük Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

41) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?
A) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B) Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C) Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D) Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir

42) Bir TIR karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 7

43) Bir TIR karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir?
A) 5
B) 7
C) 2
D) 4

44) “Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir.” Ancak hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı kaçı geçmemelidir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

45) CMR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi ihracatçının sorumluluklarından birisi değildir?
A) Gümrük belgelerini tam ve eksiksiz olarak taşımacıya teslim edilmesi
B) Uygun ambalajlama yapılması
C) Bilgilerin taşımacıya eksiksiz verilmesi
D) Malların araçlara uygun bir biçimde istiflenmesi

46) Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Mavi hat
D) Yeşil hat

47) Gümrük Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gümrük beyannamelerindeki düzeltmeler, idare amirinin izniyle yapılır.
B) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden sonra beyannamede her türlü düzeltme yapılabilir.
C) Beyannameler tescilden sonra düzeltilemezler.
D) Beyan sahibinin talebi üzerine, tescilden sonra beyannamede yer alan ağırlık, adet, ölçü veya kıymet yönlerinden bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine izin verilir.

48) Gümrük Kanununa göre karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?
A) 10 gün
B) 20 gün
C) 30 gün
D) 45 gün

49) Gümrük kapılarındaki kontrol noktalarındaki “Yeşil Hat” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrollerinin yapıldığı hat,
B) Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrollerinin yapıldığı hat,
C) Eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hat,
D) Eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrollerinin yapıldığı hat,

50) Gümrük mevzuatına göre eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavi hat
B) Kırmızı hat
C) Sarı hat
D) Yeşil hat

Cevap Anahtarı

41) b   42) b   43) d   44) b   45) d   46) b   47) b   48) b   49) c   50) d

Leave a Reply