GÜMRÜK KANUNU SORULARI-8

71) Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma

72) Karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıtların denetlenmesi bitmeden veya ilgili gümrük idaresinin izni alınmadan aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Taşıtlara yük ve yolcu alınıp verilemez.
B) Taşıt yoluna devam edemez.
C) Trenlerin vagon eklemek suretiyle tertipleri değiştirilemez.
D) Hepsi

73) Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (Uygunluk Belgesi) aşağıdaki taşıtlardan hangileri için aranmaz?
A) Kamyonlar
B) Özel amaç için kullanılan taşıtlar (tanker, vs)
C) Ağır ve havaleli eşya taşıyan karayolu araçları
D) Brandalı taşıtlar

74) Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (Uygunluk Belgesi) kaç yıl süreyle geçerlidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

75) Meslek, sanat ve görevlerinin verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç sayılan fiilleri kendi namına işleyenler hakkında aşağıdaki ceza türlerinden hangisi uygulanır?
A) Para cezası
B) Ağır para cezası
C) Ağır para cezası ile hürriyeti bağlayıcı ceza
D) Yurtdışına çıkış yasağı ile para cezası

76) Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?
A) Vergi kaçırma
B) Kaçakçılığa müsamaha
C) Vergide usulsüzlük
D) Kaçakçılık

77) Özet beyan verildiği tarihten itibaren karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?
A) 10 gün
B) 20 gün
C) 30 gün
D) 40 gün

78) Sevk Mektubunun 2’nci nüshası kime teslim edilir?
A) Göndericiye
B) Alıcıya
C) Taşıyıcıya
D) Sigortacıya

79) Taşıyıcı eşyanın kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen müddet içinde uğradığı ziya ve hasardan mesuldür. Bu doğrultuda taşıyıcı hangi durumlarda mesuliyetten kurtulamaz?
A) Kendi kusurundan doğmayan bir sebepten
B) Gönderen veya gönderilenin fiilinden yahut verdikleri emir ve talimatın tatbikinden
C) Taşınan eşyadaki mevcut noksan ve kusurlardan
D) Araç sürücüsünün hatalarından

80) TIR Karne giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
A) Bir TIR işleminin sona ermesi
B) Bir TIR işleminin başlaması
C) Bir TIR işleminin ibrası
D) Bir TIR işleminin onaylanması

Cevap Anahtarı

71) c   72) d   73) c   74) b   75) c   76) d   77) b   78) b   79) d   80) c

Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde, mevcut personelin sayı ve nitelik olarak yapısını ortaya koyar?

Leave a Reply