GÜMRÜK KANUNU SORULARI-9

81) TIR Karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?
A) 15
B) 45
C) 60
D) 90

82) TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
A) TIR işleminin sona ermesi
B) TIR işleminin başlaması
C) TIR işleminin ibrası
D) TIR işleminin durdurulması

83) TIR karnesi kapsamında yükleme ve boşaltma yapılacak olan hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç adet olmalıdır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

84) TIR karnesi kapsamında yükleme ve boşaltma yapılacak olan hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç olmalıdır?
A) Toplam sayısı ikiyi geçemez
B) Toplam sayısı üçü geçemez
C) Toplam sayısı dördü geçemez
D) Toplam sayısı beşi geçemez

85) TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine, eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığına ilişkin belgelendirme işleminde Tır Karnesi hamiline(taşıyıcı firma) gümrük idaresi tarafından tanınan süre aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6 ay
B) 3 ay
C) 1 ay
D) 10 gün

86) Tır Karnesinin en son sarı voleti (sayfası) ne olarak adlandırılır?
A) CMR
B) Konşimento
C) Hasar ve Tespit Tutanağı
D) Hamule Senedi

87) TIR mevzuatına göre tüm TIR karnelerinin geçerlilik süresi TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren azami kaç gündür?
A) 30
B) 45
C) 60
D) 90

88) TIR Sistemi içinde taşıma yapılacak her araç için Gümrük Başmüdürlüklerinden alınacak “uygunluk belgesi” kaç yıl geçerlidir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

89) TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?
A) Menşe Şahadetnamesi
B) TIR Karnesi
C) Geçiş belgesi
D) Özet Beyan

90) TIR Uygulama Tebliğine göre, işlemi biten TIR aracının gümrük sahasını terk ederken dört nüsha olarak düzenlenen TIR Denetleme Belgesinin kaç nüshası araç sürücüsüne verilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap Anahtarı

81) c 82) c 83) c 84) c 85) b 86) c 87) c 88) a 89) d 90) b