SRC SORULARI HAZIRLIK-2

11) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır.
B) Düzenli yolcu taşımacılarının kalkış ve varış noktalarında en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
C) Düzenli yolcu taşımalarında aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.

12) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 10 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
B) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 12 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
C) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
D) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 15 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.

13) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

14) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
A) Her 10 koltuk için en az 1 adet
B) Her 14 koltuk için en az 1 adet
C) Her 15 koltuk için en az 1 adet
D) Her 18 koltuk için en az 1 adet

15) Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?
A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları
D) 63 yaşından gün almamış olmaları

16) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
B) Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir.
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
D) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz.

17) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz.
B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz.
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir.

18) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?
A) 5 dakika
B) 10 dakika
C) 15 dakika
D) 20 dakika

19) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.
B) Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır.
C) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur.
D) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar.

20) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
A) 17
B) 18
C) 19
D) 20

Cevap Anahtarı

11) b 12) c 13) c 14) b 15) c 16) b 17) d 18) b 19) b 20) c

Leave a Reply