SRC SINAVINA HAZIRLIK-12

111) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 20

112) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen her türlü değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60

113) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış oldukları faaliyetlerden sorumludurlar.
B) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları, bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden , taşımacılar sorumludurlar.
C) Yetki belgesi sahipleri, taşımaların ilgili mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.
D) Yetki belgesi sahipleri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumludurlar.

114) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?
A) 15
B) 19
C) 20
D) 22

115) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yurtiçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir?
A) C2
B) M2
C) N2
D) K2

116) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yurtiçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak olanlara hangi yetki belgesi verilir?
A) N1
B) N2
C) M2
D) M3

117) K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
A) Öz mal araç sayısının yarısı kadar
B) Öz mal araç sayısı kadar
C) Öz mal araç sayısının 2 katı
D) Kiralık araç çalıştıramazlar

118) M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
A) 10 yaş
B) 14 yaş
C) 19 yaş
D) Yaş şartı aranmaz

119) Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) L türü yetki belgesi
B) K türü yetki belgesi
C) M türü yetki belgesi
D) N türü yetki belgesi

120) Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?
A) L Yetki Belgesi
B) M Yetki Belgesi
C) N Yetki Belgesi
D) T Yetki Belgesi

Cevap Anahtarı

111) c 112) d 113) b 114) c 115) c 116) b 117) d 118) d 119) c 120) b

Leave a Reply