SRC SINAVINA HAZIRLIK-6

51) K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
A) 5 yaş
B) 8 yaş
C) 12 yaş
D) Yaş şartı aranmaz

52) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az kaç ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır?
A) 30
B) 50
C) 75
D) 100

53) Karayolları Trafik Kanunu’na göre, aşağıdaki durumların hangisinde aracı işletenin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
A) Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B) Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C) Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D) Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması

54) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?
A) Özel otomobiller ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar.
B) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıtlar ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
C) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
D) Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar.

55) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi taşımanın genel kurallarından birisi değildir?
A) Ekonomik olmalıdır.
B) Serbest rekabet ortamı dışında olmalıdır.
C) Güvenli olmalıdır
D) Kamu yararını gözetmelidir.

56) Karayolu Taşıma Kanununa göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Para cezası
B) Hapis cezası
C) Hak mahrumiyeti
D) Trafikten men

57) Karayolu Taşıma Mevzuatına göre geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez.
B) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz.
C) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır.
D) Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur.

58) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?
A) 60
B) 61
C) 62
D) 63

59) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?
A) 61
B) 62
C) 63
D) 65

60) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar kiralık araç kullanamaz?
A) L1
B) M2
C) N1
D) K1

Cevap Anahtarı

51) d 52) a 53) c 54) c 55) b 56) a 57) a 58) d 59) c 60) d

Leave a Reply