SRC SINAV HAZIRLIK SORULARI

Src Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

1) Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?
A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta

2) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?
A) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
B) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi.
C) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi.
D) Hepsi

3) “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar.
B) İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir.
C) Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir.
D) Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir.

4) TIR rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince teminat alınmaz.
B) Son geçerlilik gününde veya bu günden önce hareket noktasındaki Gümrük idaresince kabul edilen TIR karnesi, varış noktasındaki Gümrük idaresinde TIR işlemi sonuçlanıncaya kadar geçerlidir.
C) TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için özel bir belge istenir.
D) TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR taşıması için yeterli sayıda koparılabilir varak bulunur.

5) TIR sürücüleri aşağıdaki hususlardan hangisine uymak zorunda değildir?
A) Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları askeri yasak bölgelerde duramazlar.
B) Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları ilan edilen güzergâhların dışında hareket edemezler.
C) TIR sürücüleri denetleme ve konaklama noktalarına kendilerine bildirilen müddetler içinde gelmeye ve Türkiye’de izledikleri güzergâhların genel geçiş süresine uymaya mecburdurlar.
D) TIR sürücüleri araçlarının özel bölümlerinde bulunan yiyeceklerini sadece gümrük park yerinde kullanabilirler.

6) Aşağıdakilerden hangisi CMR sözleşmesi kapsamında taşınabilir?
A) Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımaları
B) Ev eşyası taşımaları
C) Cenaze taşımaları
D) Yanıcı- patlayıcı madde taşımaları

7) Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?
A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma

8) Gümrük idareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan “Karayolu Taşıtı Onay Belgesi” en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl

9) Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dahili muayene
B) Tam muayene
C) Kısmi muayene
D) Harici muayene

10) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
B) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
C) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesinin veya çıkmasının yasak olması halinde taşıma aracı müsadere edilir.
D) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması halinde sadece eşyaya el konulur, taşıma aracı müsadere edilmez.

Cevap Anahtarı

1) b 2) d 3) d 4) c 5) d 6) d 7) c 8) b 9) b 10) d

Leave a Reply