SRC SINAV HAZIRLIK SORULARI-4

31) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hafif para cezası
B) Hafif hapis cezası
C) Ağır para cezası
D) Verilecek ceza iki kat artırılır

32) “Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A) 1 ay – 3 ay
B) 3 ay – 1 ay
C) 3 ay – 2 ay
D) 2ay – 1 ay

33) Aşağıdaki belgelerden hangisi transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması için kullanılan belgelerden değildir?
A) ATA Karnesi
B) TIR Karnesi
C) Hamule senedi
D) Eşya Manifestosu

34) Aşağıdaki işlemlerden hangisi transit rejiminin başlayışında yer almaz?
A) Onaylanan beyanname, nakliyeciye verilir.
B) Nakliyeci, onaylanan beyanname üzerinden TIR karnesini düzenler.
C) İhracatçının talebi üzerine eşya araca yüklenir. Yükleme işleminden önce araç boş olarak kantara gider ve tartılır. Yükleme yapıldıktan sonra araç bir kez daha tartı işlemine tabi tutulur.
D) Bilgisayar sistemi bulunan Gümrük İdarelerinde TIR/Transit Takip Programına veri girişi yapılan TIR karnesi giriş yaprakları işlemi yapan giriş veya hareket gümrük idaresinde mevzuata uygun bir şekilde arşivlenerek saklanır.

35) Aşağıdakilerden eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?
A) Tütün içeren purolar
B) Tütün içeren sigaralar
C) Ham tütün
D) Sigarillolar

36) Aşağıdakilerden hangisi eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır?
A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Mavi hat
D) Yeşil hat

37) Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eden fiillerden değildir?
A) Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye ithaline teşebbüs etmek.
B) İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarını yanıltmak suretiyle ülkeye sokmak.
C) Herhangi bir eşyayı belirlenen gümrük kapılarından geçirmeksizin Türkiye’ye ithal etmek.
D) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımdaki eşyayı rejim hükümlerine göre gümrük bölgesinde bırakmak.

38) Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri doğrudan önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer almaz?
A) Mülkî amirler
B) Ulaştırma Bakanlığı personeli
C) Gümrük Müsteşarlığı personeli
D) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel

39) Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer almaz?
A) Mülkî amirler
B) Belediye personeli
C) Gümrük Müsteşarlığı personeli
D) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel

40) Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?
A) Mesleğin sağladığı kolaylıklardan faydalanılmak suretiyle kaçakçılık
B) Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık
C) Belgede sahtecilik yapılmak suretiyle kaçakçılık
D) Kaçakçılığa müsamaha ve yardım

Cevap Anahtarı

31) d 32) b 33) c 34) d 35) c 36) d 37) d 38) b 39) b 40) d

Leave a Reply