SRC SINAVINA HAZIRLIK-13

121) Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
A) Kargo
B) Parça yük
C) Paletli yük
D) Tehlikeli maddeler

122) Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapması halinde, alması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) K1
B) K3
C) K2
D) H2

123) Taşıma sözleşmesinin asli tarafları kimlerdir?
A) Taşıyan-Gönderilen
B) Taşıtan-Gönderilen
C) Taşıyan-Taşıtan
D) Yükleten-Gönderilen

124) Taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
B) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C) Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz.
D) Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır

125) Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi tür yetki belgesi almak zorundadır?
A) L
B) M
C) N
D) K

126) Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahibi olmaları şarttır.
B) Takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir.
C) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur.
D) Hepsi

127) Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya mücbir bir sebepten dolayı iş göremez hale gelmesi durumunda bu durumun kaç gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi gereklidir?
A) 90 gün
B) 60 gün
C) 30 gün
D) 120 gün

128) Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
B) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
C) Yetki belgesi sahipleri, araçlarının ağırlık ve boyutlarına ilişkin kurallara uymakla yükümlüdürler.
D) Yetki belgesi sahipleri, çevrenin korunmasına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

129) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
A) Motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu ve eşya taşımaları
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Özel otomobilerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri

130) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamındadır?
A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar

Cevap Anahtarı

121) d 122) c 123) c 124) a 125) a 126) d 127) b 128) b 129) c 130) c

Leave a Reply