SRC SINAV HAZIRLIK SORULARI-6

51) Gümrük mevzuatına göre, eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dahili muayene
B) Tam muayene
C) Kısmi muayene
D) Harici muayene

52) Gümrük mevzuatına göre, fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Mavi hat
D) Yeşil hat

53) Gümrük mevzuatına göre, TIR çekicilerinin standart depolarında mevcut bulunan ve gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilebilecek maksimum yakıt miktarı ne kadardır?
A) 350 litre
B) 500 litre
C) 550 litre
D) 100 litre

54) Harici muayene Gümrük Kanununa göre özet beyan verildiği tarihten itibaren karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?
A) 10 gün
B) 20 gün
C) 30 gün
D) 45 gün

55) İki veya daha fazla kere, kendi TIR karnesini başkasına kullandırdığının veya başka bir karne hamiline verilmiş TIR karnesini kullandığının tespit edilmesi halinde aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?
A) Her bir ihlal için 5.000 USD ilave teminat alınır.
B) 1 yıl süreyle TIR karnesi kontenjanının %25’i indirilir.
C) Karne hamiline ihtar verilir.
D) 3 ay süreyle TIR karnesi kontenjanının %25’i indirilir.

56) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, hangi suçun cezası daha fazla ise, o cezaya hükmolunur.
B) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

57) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile alıkonulan her türlü taşıt ve araç bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir.
B) Gümrük idaresi, kaçak eşya ve taşıtların muhafazası için gerekli görülen yerlerde depo temin eder.
C) Elkonulan araçlarının muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar sahiplerince karşılanır.
D) Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere iade ve sevk olunur.

58) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?
A) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B) Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C) Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D) Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir

59) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre “eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye’ye ithal eden kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üç aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
B) Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
C) Altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
D) Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

60) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır?
A) Yarı oranda artırılır.
B) Bir kat artırılır.
C) Üç kat artırılır.
D) On kat artırılır.

Cevap Anahtarı

51) c 52) b 53) c 54) b 55) b 56) a 57) c 58) b 59) d 60) a

Leave a Reply