SRC SINAVINA HAZIRLIK-5

41) Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir?
A) A türü yetki belgeleri
B) B türü yetki belgeleri
C) C türü yetki belgeleri
D) D türü yetki belgeleri

42) Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?
A) A,B,C
B) F,G,H
C) D,G
D) Sadece G

43) Bir veya birden fazla gönderenden, toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kargo
B) Acente
C) Nakliyat ambarı
D) Nakliyat ambarı işletmecisi

44) C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?
A) Sahip oldukları özmal taşıt sayısı kadar,
B) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar,
C) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar,
D) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar,

45) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?
A) 1
B) 3
C) 11
D) 12

46) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?
A) 6
B) 8
C) 11
D) 12

47) G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?
A) 2
B) 5
C) 10
D) 12

48) Geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez
B) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz
C) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır
D) Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur

49) “Görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifeleri faaliyette bulunulan güzergahlardaki şube ve acentelere kaç gün içinde bildirilmelidir?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30

50) İş güvencesi kapsamında, geçersiz feshe bağlı olarak, aşağıdakilerden hangisi işverenin işçiye ödemesi gereken tutardır?
A) Kıdem tazminatı
B) İhbar tazminatı
C) Maddi tazminat ve yıllık izin ücreti
D) Boşta geçen süreye ait ücret ve sosyal haklar

Cevap Anahtarı

41) c 42) b 43) c 44) b 45) c 46) c 47) c 48) a 49) c 50) d

Leave a Reply