TİCARET HUKUKU SORULARI-2

Ticaret Hukuku Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

11) Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?
A) Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak.
B) Ticaret siciline kaydolmak.
C) İflasa tabi olmak.
D) Marka sahibi olmak.

12) Hakkın senede bağlı olduğu, senetsiz devredilemediği gibi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülemediği senetlere ne ad verilir?
A) Adi senet
B) Resmi senet
C) Kıymetli evrak
D) Teşhis ve ibraz senetleri

13) Kendi nam ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alıp satan kimse aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticari mümessil
B) Komisyoncu
C) Akit yapma yetkisine haiz acente
D) Aracı acente

14) Mal ve hizmetlerin olduğu gibi veya şeklini değiştirerek satılmasından elde edilen kazanca ne ad verilir?
A) Menkul sermaye iradı
B) Serbest meslek kazancı
C) Zirai kazanç
D) Ticari kazanç

15) Şirketin öz sermayesi aşağıdaki durumlardan hangisinde azalır?
A) Gelir tahakkuk edilmesi
B) Temettü ödenmesi
C) Borçla bir sabit kıymet alınması
D) Borcun anaparasının ödenmesi

16) Tacirin tacir sıfatı sona erse dahi, ticari defterlere ilişkin hangi yükümlülüğü devam eder?
A) Ticari defterleri 10 yıl saklama yükümlülüğü
B) Ticari defterleri 5 yıl saklama yükümlülüğü
C) Ticari defterleri 8 yıl devretmeme yükümlülüğü
D) Ticari defterleri 1 yıl takas etmeme yükümlülüğü

17) Türk Ticaret Kanunu’na göre; her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?
A) 10 gün
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 45 gün

18) Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir sıfatı sona erse dahi, tacirin ticari defterlere ilişkin devam eden yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticari defterleri 10 yıl saklamak
B) Ticari defterleri 5 yıl saklamak
C) Ticari defterleri 8 yıl devretmemek
D) Ticari defterleri 1 yıl takas etmemek

19) Türk Ticaret Kanunu’na göre, gerçek şahıslardan bilanço esasına göre tacir olan, aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?
A) Yevmiye defteri
B) Defteri kebir
C) Envanter defteri
D) Karar defteri

20) Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakların zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 5 yıl
D) 10 yıl

Cevap Anahtarı

11) d 12) c 13) b 14) d 15) d 16) a 17) b 18) a 19) d 20) a