TİCARET HUKUKU SORULARI-5

41) Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gönderenin kararlaştırılmış şartlara aykırı olarak verdiği talimat üzerine mesafe artar veya taşıma müddeti uzarsa taşıyıcı, bu artma veya uzama nispetinde fazla ücrete ve bu yüzden yaptığı masrafları talebe hak kazanır.
B) Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı sefer duraklayıp kalırsa, taşıyıcı, yaptığı masrafları istemek hakkı saklı kalmak üzere, ancak gidilen mesafe nispetinde taşıma ücretine hak kazanır.
C) Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı taşımaya başlanmamış ise, taşıyıcı, yükleme ve boşaltma masraflarıyla yaptığı diğer zaruri masrafları isteyebilir.
D) Hareketten önce ve gönderen tarafından taşıma durdurulacak olursa, gönderen kararlaştırılmış olan ücretin tamamını, boşaltma ve yükletme masraflarını ve taşıyıcı tarafından yapılan diğer zaruri masrafları ödemek zorundadır.

42) Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir faturayı alan kimse, faturanın içeriği hakkında aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa o faturanın içeriğini kabul etmiş sayılır?
A) 5 gün
B) 7 gün
C) 8 gün
D) 15 gün

43) Türk Ticaret Kanununa göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dâhil olmak üzere taşıma mukavelesinden doğan bütün alacaklarda zamanaşımı süresi ne kadardır?
A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 3 yıl
D) 5 yıl

44) Türk Ticaret Kanununa göre, her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?
A) 7
B) 8
C) 10
D) 15

45) Türk Ticaret Kanununa göre, her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?
A) 7
B) 8
C) 10
D) 15

46) Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren kaç gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler? 
A) 7
B) 8
C) 10
D) 15

47) Alacağı olan kişinin borçludan isteyebileceği, borçlunun da tazmin etme zorunluluğu olan davranış biçimi hangisidir?
A) Ödev
B) Edim
C) Yükümlülük
D) Senet

48) Amme alacaklarının tahsilatı açısından haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önemli önceliğe ne denir?
A) Rüçhan hakkı
B) Alacak hakkı
C) Kamu alacağı
D) Vergi alacağı

49) Anonim ortaklığın esas sermeyesi en az ne kadar olmalıdır?
A) 5.000TL
B) 10.000TL
C) 50.000TL
D) 100.000TL

50) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?
A) Ticari işletme işleten dernekler
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
C) Komandit şirketler
D) Kollektif şirketler

Cevap Anahtarı

41) d 42) c 43) b 44) d 45) d 46) b 47) b 48) a 49) c 50) b

Leave a Reply