TİCARET HUKUKU SORULARI

Ticaret Hukuku Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

1) Aşağıdakilerden hangisi “Özel Hukuk” alanına giren haklardan biridir?
A) Alacak Hakkı
B) Dilekçe Hakkı
C) Seçme Hakkı
D) Konut Hakkı

2) Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona erme şekillerinden birisi değildir?
A) Kanunda belirtilen belirli sebeplerin gerçekleşmesi sonucu kendiliğinden sona erme.
B) Kendi kendini fesih.
C) Mahkeme kararı ile sona erme.
D) Tasfiye

3) Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?
A) 7 gün
B) 8 gün
C) 10 gün
D) 15 gün

4) Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?
A) Borçlar Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Ticaret Kanunu
D) CMR Konvansiyonu

5) Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir.
A) Borçlu
B) Alacaklı
C) Edim
D) Sözleşme

6) Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?
A) Borçlu
B) Alacaklı
C) Edim
D) Sözleşme

7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taşıyan yüke asli zilyeddir.
B) Taşıyan yüke vasıtasız zilyeddir.
C) Taşıyan yüke başkası için zilyeddir.
D) Taşıtan yüke fer’i zilyeddir.

8) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi değildir?
A) Poliçe
B) Bono
C) Çek
D) Gelir ortaklığı senedi

9) Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir, ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren kaç gün içinde ticari işletmesini ve ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır?
A) 10 gün
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 45 gün

10) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?
A) Ticari işletme işleten dernekler
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
C) Komandit şirketler
D) Kollektif şirketler

Cevap Anahtarı

1) a 2) d 3) b 4) c 5) d 6) d 7) c 8) d 9) b 10) b

Leave a Reply