TİCARET HUKUKU SORULARI-4

31) Bir tacirin yaptığı sözleşme aşağıdaki hallerden hangisinde kendisi lehine hak doğurmaz?
A) Sözleşmeye göre göndereceği malın gecikmesine sebep olması halinde.
B) Sözleşmenin diğer tarafının imza yetkisi olmadığını bilmesi halinde.
C) Sözleşmeyi kaybettiğinde.
D) Vefat ettiğinde.

32) Sicile kayıtlı bir hususun sona ermesi üzerine sicilden kaydın silinmesi işlemine ne ad verilir?
A) Terkin
B) Terkip
C) Tadil
D) Teşkil

33) Ticaret hukukuna göre, taraflardan biri için ticarî iş niteliğinde olan işler, hangi halde karşı taraf için de ticarî sayılır?
A) Karşı taraf tâcir sıfatını taşıyorsa
B) İş bir ticarî işletmeyi ilgilendiriyorsa
C) Ticarî iş bir sözleşmeden doğmuşsa
D) İş resmi memur aracılığıyla yapılmışsa

34) Ticaret Kanununa göre ulusal taşımalarda taşımanın durdurulması veya sefere hiç başlanamamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı sefer duraklayıp kalırsa, taşıyıcı, yaptığı masrafları ister, ancak gidilen mesafe kadar taşıma ücretine hak kazanır.
B) Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı taşımaya başlanmamış ise, taşıyıcı, ücrete hak kazanmasa bile, yükleme ve boşaltma masraflarıyla yaptığı diğer zaruri masrafları isteyebilir.
C) Hareketten önce taşıma gönderenin isteğiyle durdurulacak olursa, taşıyıcı ücrete hak kazanmaz.
D) Gönderenin isteğiyle taşıma hareketten sonra durdurulacak olursa gönderen, taşıma ücretinin tamamını ve yükletme ve boşaltma masraflarıyla, eşya gönderene iade olununcaya kadar taşıyıcı tarafından yapılan zaruri masrafları ödemeye mecburdur.

35) Ticari işletme devrinde devredenin vadesi gelmemiş borçlardan sorumluluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Devralanın borçları ödememesi halinde sorumludur
B) Devreden borçlardan sorumlu değildir.
C) Vade tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir
D) İhbar ve ilan tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir

36) Ticari işletme ile ilgili konuların, tacirin ve üçüncü kişilerin çıkarları yönünden açıklanmasına hizmet eden sicil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marka sicili
B) Tapu sicil
C) İşletme sicili
D) Ticaret sicili

37) Türk Ticaret Kanununa göre, gerçek şahıslardan bilanço esasına göre tacir olan, aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorunda değildir?
A) Yevmiye defteri
B) Defteri Kebir
C) Envanter Defteri
D) Karar Defteri

38) Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakların zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 5 yıl
D) 10 yıl

39) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi Kambiyo senedidir?
A) Poliçe
B) Bono
C) Çek
D) Hepsi

40) Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabi oldukları gibi, kanun hükümlerine uygun olarak bir ticaret unvanı seçmeye ve kullanmaya, işletmelerini ticaret siciline kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mecburdurlar.
B) Ticari işlerde faiz miktarı serbestçe tayin olunabilir.
C) İşletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilan etmiş olan kimse ancak fiilen işletmeye başladığında tacir sayılır.
D) Aksine bir sözleşme yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar.

Cevap Anahtarı

31) a 32) a 33) c 34) c 35) c 36) d 37) d 38) a 39) d 40) c

Leave a Reply