TİCARET HUKUKU SORULARI-6

51) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir ?
A) Ticari işletme işleten dernekler
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
C) Komandit şirketler
D) Kollektif şirketler

52) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?
A) Ticari işletme işleten dernekler
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
C) Komandit şirketler
D) Kollektif şirketler

53) Aşağıdaki defterlerden hangisine kapanış tasdiki yapılmaz?
A) Günlük defter
B) Defter-i Kebir
C) Yevmiye defteri
D) Envanter defteri

54) Aşağıdaki davalardan hangisine Ticaret Mahkemelerinde bakılmaz?
A) İflâs davası
B) Borsa uyuşmazlıklarından doğan davalar
C) İki taraf için ticarî iş niteliğindeki uyuşmazlıklardan doğan davalar
D) Haksız fiilden doğan tazminat davaları

55) Aşağıdaki defterlerden hangisine kapanış tasdiki yapılmaz?
A) Günlük defter
B) Defter-i Kebir
C) Yevmiye defteri
D) Envanter defteri

56) Aşağıdakilerden hangisi, Ticaret Hukuku’nun esasını saptayan sistemlerden biri değildir?
A) Sübjektif Sistem
B) Objektif Sistem
C) Karma Sistem
D) Basit Sistem

57) Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin unsurları arasında yer almaz?
A) Edim
B) Alacaklı
C) Borçlu
D) Sorumluluk

58) Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin dolaysız yatırımı olarak sınıflandırılabilir?
A) Şube açma
B) Lisans anlaşması
C) İthalat
D) İhracat

59) Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi tacirler açısından tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?
A) Karar defteri
B) Büyük defter
C) Envanter defteri
D) Yevmiye defteri

60) Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet kapsamında değerlendirilemez? 
A) Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açacak önlemler almak.
B) Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak.
C) Payei diploma veya ödül almadığı halde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik olduğu zannını uyandırmaya çalışmak.
D) Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri bir defadan fazla tedarik fiyatının altında satışa sunmamak.

Cevap Anahtarı

 51) b 52) a 53) b 54) d 55) b 56) d 57) d 58) a 59) a 60) d