TİCARET HUKUKU SORULARI-3

21) Türk Ticaret Kanununa göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacaklar ne kadar sürede zamanaşımına uğrar?
A) 1 yılda
B) 2 yılda
C) 5 yılda
D) 10 yılda

22) Türk Ticaret Kanununa göre, ticari işletmeden fatura alan kişi, faturayı aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa fatura içeriğini kabul etmiş sayılır?
A) 5 gün
B) 8 gün
C) 15 gün
D) 21 gün

23) Alacağı olan kişinin borçludan isteyebileceği, borçlunun da tazmin etme zorunluluğu olan davranış biçimi hangisidir?
A) Ödev
B) Edim
C) Yükümlülük
D) Senet

24) Amme alacaklarının tahsilatı açısından haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önceliğe ne denir?
A) Haciz hakkı
B) Hapis hakkı
C) Rüçhan hakkı
D) Rehin hakkı

25) Aşağıdakilerden hangisi amme alacağına karşılık teminat olarak kabul edilmez?
A) Para
B) Teminat mektupları
C) Tahvil ve hazine bonoları
D) Adi kefalet

26) Aşağıdakilerden hangisi hizmet üreten bir şirket için bir sürecin unsurlarından değildir?
A) İş
B) İnsan Kaynağı
C) Teknoloji
D) Para

27) Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez? 
A) Kefalet
B) Hisse senetleri
C) Hazine tahvil ve bonoları
D) Süresiz banka teminat mektupları

28) Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez?
A) Kefalet
B) Hisse senetleri
C) Hazine tahvil ve bonoları
D) Süresiz banka teminat mektupları

29) Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?
A) Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak
B) Ticaret siciline kaydolmak
C) İflasa tabi olmak
D) Marka sahibi olmak

30) Aşağıdakilerden hangisi ticari davalarda “özel kanıt” niteliğinde değildir?
A) Noter marifeti ile ihbar
B) Noter senedi
C) Fatura
D) Ticari defter

Cevap Anahtarı

21) a 22) b 23) b 24) c 25) a 26) d 27) b 28) b 29) d 30) b

Leave a Reply