SRC SINAVINA HAZIRLIK-3

21) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P türü yetki belgesi sahibi firmaların sözleşmeli taşıt oranları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Özmal taşıt sayısı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler
B) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler
C) Özmal taşıt sayısının iki katı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler
D) Sözleşmeli araç çalıştıramazlar

22) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
A) 30
B) 60
C) 90
D) 1 Yıl

23) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?
A) İşyerinde
B) Taşıtlarında
C) Gönderende
D) Alıcıda

24) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıma Senedi
B) Sevk İrsaliyesi
C) Taşıma Faturası
D) Taşıma Sözleşmesi

25) M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, YURTİÇİ taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7

26) Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?
A) Zaman tarifesine
B) Ücret tarifesine
C) Taşıma güzergahı
D) Hepsi

27) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A) H ve R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.
B) G ve H türü yetki belgesi sahipleri taşımacı olduklarından kendi nam ve hesaplarına taşıma yapabilirler.
C) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.
D) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz.

28) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
A) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
B) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
C) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
D) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır.

29) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taşımacılar taşıma hizmetlerini kabul edilebilir bir neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınamazlar.
B) Taşımacılar taşıma hizmetinden herkesin her zaman yaralanmasını sağlamak zorundadır.
C) Taşımalar diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.
D) Taşıt kartının araçlarda bulundurulma zorunluluğu bulunmamaktadır.

30) Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?
A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B) Taşıma acenteleri
C) Taşıma işleri komisyoncuları
D) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar

Cevap Anahtarı

 21) d 22) d 23) b 24) b 25) b 26) d 27) b 28) c 29) d 30) d

Leave a Reply