TMGD SORULARI-9

81) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • I.Uyumluluk grubu D olan maddeler MPÜB’de taşınacaksa 200 kg’ı aşmayacaktır.v
 • II.Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitlerin maksimum miktarı, taşıma ünitesi başına 20000 kg ile sınırlıdır.v
 • III.Tehlike bölüm 1.3 D olan maddeler EX/III tipi araçlarla taşınacaksa en fazla 5000 kg taşınabilir.x
 • IV.UN 0360 ile UN 0136 EX/III tipi araçla taşındığında 16000 kg taşınabilir. X taşımnamaz. 7.5.2.2 V.UN 0081 maddesi EX/II tipi araçlarda en fazla1000 kg taşınacaktır. V

A) I, II ve V

B) II, III ve IV

C) III ve V

D) IV ve V

E) I, II ve IV

82) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • I)UN NO 2215 iç ambalajda net 30 gram, dış ambalajda net 1000 gram olacak şekilde ambalajlanıp taşınmaktadır. Araçta 8.3.4 hükümlerine uygun portatif aydınlatma aparatının bulunması zorunlu değildir.
 • II)UN NO 2719 iç ambalajda net 30 gram, dış ambalajda net 1000 gram olacak şekilde ambalajlanıp taşınmaktadır. Ambalajlar Tehlike No 5.1 ve 6.2 etiketlerini taşımalıdır.
 • III)UN NO 1779 iç ambalajda net 30 ml, dış ambalajda net 500 ml olacak şekilde ambalajlanıp taşınmaktadır. Personelin tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olmasına gerek yoktur.
 • IV)UN NO 3450 araçtaki toplam brüt ağırlığı 5 ton olacak şekilde sınırlı miktarda ambalajda taşındığında D kodlu tünelden geçemez.
 • V)UN NO 2491 5 litrelik porselen iç ambalajlarda toplam brüt kütlesi 20 kg olacak şekilde taşınmak istendiğinde dış ambalajların üzerinde yön düzeni oklarının bulunması gerekmektedir.

A) I, II, V

B) II, III, IV

C) I VE V

D) IV ve V

E) I, II, III ve V

83) Yanda şekli verilen etiket hangi taşıma şekillerinde kullanılır?

A) ADR 3.4 maddesine göre yapılan ambalajlı taşımalarda.

B) ADR 1.1.3.6 maddesine göre yapılan ambalajlı taşımalarda.

C) Yüksek sıcaklıkta yapılan tehlikeli madde taşımalarında.

D) Tehlikeli madde taşımasında kullanılan istisnai ambalajlarda

E) ADR 3.5 maddesine göre istisnai miktarlarda yapılan ambalajlı taşımalarda.

84) Ambalajların etiketlerinin yerleştirilmesi hakkında hangi hükümler doğrudur?

 • I) Birden fazla etiketin zorunlu olduğu durumlarda birbirlerinin yanında yer almalıdır;
 • II) Ambalaj etiketin yapıştırılamayacağı düzensiz bir şekle sahipse etiketlenmez; Sevkiyat belgesindeki bilgiler yeterlidir;
 • III) 450 litreden fazla kapasiteye sahip OHK ve Büyük ambalajların 4 tarafı etiketlenecek;
 • IV) Sınıf 1 ve 7 ‘ye ait ambalajların Tam Sevkiyat ismini gösteren işaretin yanına yapıştırılır;
 • V) Ambalajın, küçük bir boyuta sahip olması durumunda, etiket ambalaj üzerinde Bir künyeye yapıştırılarak iliştirilecektir.

A) I , IV , V

B) Yalnız I

C) Yalnız II

D) I ,II, IV , V

E) I , III, IV , V

85) Sınıf 1’deki patlayıcılar ile Sınıf 5.2’deki maddelerin özelliğini taşıyan bir maddenin sınıfı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sınıf 2

B) SINIF 1

C) Sınıf 5.2

D) Sınıf 3

E) Sınıf 4.2

86) Aşağıda belirtilmiş olan maddelerden hangisi bir ADR yönetmeliğine göre bir taşıma evrakında bulunması gerekir?

 • I)Gerektiğinde sevkiyat adının önüne “ATIK” ifadesi eklenmelidir
 • II)Taşıyıcının isim ve adres bilgileri
 • III)UN numarası
 • IV)SRC-5 belgesinin kimlik numarası
 • V)Tehlike onay numarası
 • VI)UN numarasının önüne “UN” harfleri
 • VII)Tehlike etiketi model numarası
 • VIII)Gerektiğinde maddenin Ambalajlama Grubu
 • IX)Maddenin teknik adıyla birlikte tam sevkiyat ismi

A) II, IV, V, VI, VII, IX

B) III, IV, V, VI

C) I, III, VI, VII, VIII, IX

D) II, IV, V, VI, VIII

E) II, IV, VI, VIII

87) 36. Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

 • I) UN 1991 için T22 portatif tank talimatı kullanılabilir.
 • II) UN 2038 FL tipi araçta taşınabilir.
 • III) Radyoaktif madde taşınmasında Tip A en dayanıklı ambalajdır.

A) I, II

B) I, II ve III

C) YALNIZ I

D) YALNIZ II

E) YALNIZ III

88) Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının 1,5 saat bir temas süresi içinde yok olmasına neden olan asit özelliği gösteren organik katı bir madde ambalajlar içinde taşınmak isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 • I) Bu madde tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte plastik iç ambalajlarla azami 50 kg olacak şekilde konulabilir.
 • II) Bu madde fiber levha OHK’lar ile taşınabilir.
 • III) Bu madde T21 tank talimatı ile taşınabilir.
 • IV) Bu maddeyi taşıyan bir araç E hariç tüm tünellerden geçebilir

A) I, II,III ve IV

B) I, II

C) I, II,III

D) III ve IV

E) Yalnız IV

89) Portatif bir tankta 332 lt UN 1219 taşınmaktadır. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 • I) Taşıma için güvenlik planı oluşturulmasına gerek yoktur.
 • II) Taşıma ünitesinin ADR uygunluk belgesine sahip olması gerekmektedir.
 • III) Araçta yazılı talimatların bulunmasına gerek yoktur.
 • IV) Bu maddenin yalnızca yetkili kurumlarca öngörülen özel koşullar altında taşınmasına izin verilebilir.
 • V) Aracın sürücüsü temel eğitimi kapsayan SRC 5 sertifikasına sahip olmalıdır.

A) I, II VE V

B) I ve V

C) III, IV ve V

D) I, II, III ve IV

E) Yalnız V

90) Sıvı patlayıcılar içeren ambalajların kapatma tertibatı, sızıntıyı önlemek için nasıl olmalıdır?

A) Ek önlem almaya gerek yoktur

B) Tek korumaya sahip olmalıdır

C) Çift Korumaya sahip olmalıdır

D) Madde ambalajlandıysa sızıntı olmaz

E) Patlayıcıların sıvı halde karayolunda taşınmasına izin verilmez

Cevap Anahtarı

81-A  82-C  83-E  84-A  85-B  86-C  87-E  88-A  89-A  90-C

Leave a Reply